מכרז פומבי להקמת עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים

משרד הבריאות


מכרז מס' 2/2022 להקמת עמדות טעינה לכלי רכב חשמליים
במרכז הרפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל


המרכז הרפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל  (להלן: "המרכז") מעוניין בקבלת הצעות וזאת בהתאם לתנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז.

1.תנאי סף  להשתתפות במכרז
על המציע לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן, באופן מצטבר: 
       1.1. רישום כדין כתאגיד או כעוסק מורשה.
       1.2. החזקת האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (אישור ניכוי מס ואישור ניהול פנקס חשבונות).
       1.3. היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים – תצהיר בנספח ח' למסמכי המכרז.
       1.4. המציע מעסיק עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה) התשע"ו-2016 ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 – תצהיר בנספח ט' למסמכי המכרז.
       1.5. על המציע להשתתף בסיור ספקים שיתקיים  ביום ג' 15/11/2022 בשעה 10:00 ברח' האלה 17 טירת הכרמל. ההשתתפות בסיור הינה חובה על מנת להגיש הצעה.

תנאים אלה מהווים דרישה מוקדמת להשתתפות במכרז, אי מילוי תנאי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו יגרום לפסילת ההצעה על הסף ובטרם הדיון בוועדת המכרזים.

2. תנאי סף מקצועיים
       2.1. המציע מספק שרותי טעינה לרכבים חשמליים בלפחות 50 עמדות הטענה ציבוריות מסוג AC. עמדה שבה מספר שקעים – תיספר לפי מספר השקעים.
       2.2. למציע ניסיון במכירת חשמל, כפועל יוצא משימוש בעמדות הטעינה שהקים ומתפעל בישראל וזאת בתקופה שבין 2017 ועד ליום האחרון להגשת הצעות במכרז, בהיקף כספי מצטבר של 1,000,000  ₪ לפחות . לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, יש לצרף אישור רו"ח בנוסח המופיע בנספח ט' למכרז.
              "מכירת חשמל" – הטענה מנוהלת, בתשלום של כלי רכב חשמליים בתהליך של חיוב לקוחות מרחוק ע"י אפליקציה בלבד (לא באמצעות מדחן או גביה ישירה בעמדת תדלוק).
               במידה ולא צורף להצעת המציע אישור, או שצורף אישור שלא בפורמט הנדרש, המרכז הרפואי יהיה רשאי, אך לא חייב, לאפשר למציע להגיש אישור (או אישור מתוקן, לפי העניין) וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 קבלת מסמכי המכרז
1.1. את חוברת המכרז ניתן יהיה להוריד החל מתאריך 23/10/2022 ללא תשלום, באתר של מנהל הרכש הממשלתי, בכתובת :  https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/search/?s=TENDER
              כמו כן באתר האינטרנט של המרכז הרפואי לבריאות הנמפש מעלה הכרמל - 

             ttp://www.tiratcarmel-med.org.il/.

   מנהלה
• נציג המשרד, אליו יש להפנות אל כל השאלות והבירורים ביחס למכרז זה, הוא : מר יניב בן דוד - סגן, מנהלת אדמיניסטרטיבית, בטלפון : 04-8559212  או באמצעות המייל :
              [email protected] 
             שאלות יתקבלו עד לתאריך: 22/11/2022 בשעה: 12:00
             יש לוודא הגעת השאלות למייל טלפונית במס' : 04-8559212 או 050-6265126.

הגשת ההצעות
את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת, נושאת ציון מכרז מס' 2/2022 בלבד וללא סימני זיהוי עד  ליום ה' 1/12/2022 עד השעה  12:00 (להלן – "המועד הקובע") בתיבת המכרזים, שבמשרדי המזמין, בצמוד למשרדה של המנהלת האדמיניסטרטיבית קומה א' בניין הנהלה.
אין לציין את שם השולח על המעטפה.
הצעות שיגיעו לאחר מועד זה לא יתקבלו.


הנוסח ,הדרישות ותנאי הסף המחייבים הם אך ורק הנמצאים במסמכי המכרז, ובמידה ותהיה סתירה בין נוסח הודעה זו לבין הנוסח של מסמכי המכרז,הנוסח המחייב יהיה רק לפי מסמכי המכרז .

 

 

 

עבור לתוכן העמוד