ועדות המרכז

ועדות המרכז קיימות על מנת להפעיל ולקדם תחומים נבחרים בארגון בהתאם למדיניות של משרד הבריאות, נציבות שירות המדינה, וכל זאת לצורך קידום הטיפול והשירות למטופלים, משפחותיהם ועובדי המרכז.
  • ועדת היגוי עליונה לאיכות – עוסקת בגיבוש ואישור תוכנית שנתית ורב שנתית לקידום איכות ומצוינות ומעקב אחר יישומה. מתבססת על הוראות נציבות שירות המדינה בפרק העוסק באיכות ומצוינות (פרק 60.1 ניהול איכות ומצוינות).
  • ועדה לטיפול בתלונות הציבור – עוסקת בריכוז וטיפול בכל התלונות שהופנו על ידי מטופלים, בני משפחה ומבקרים .
  • ועדת ניהול סיכונים - עוסקת בזיהוי, ניתוח, הערכה, מניעה, וצמצום סיכונים ונזקים לחולים, מבקרים וצוות המרכז. מהווה חלק מתהליך אבטחת איכות הטיפול.
  • תת ועדה ניהול סיכונים - לצורך טיפול בנושא אלימות של מטופלים- פועלת לניטור התופעה, בניית תוכנית הדרכה לעובדים והכנסת טכנולוגיות חדשות לצמצום התופעה.
  • ועדה לאלימות במשפחה - ניצול מיני והזנחה של קטינים וחסרי ישע– מטרת הועדה העמקת איכות ורצף הטיפול בנפגעי אלימות במשפחה והסדרת שיתוף הפעולה עם שירותים בקהילה. הועדה מרכזת נתונים לניטור התופעה בהיבטיה הבריאותיים במרכז.
  • ועדת בטיחות - הוקמה בהנחיית משרד העבודה פועלת למיפוי תאונות ומפגעים בטיחותיים בשטח המרכז, חקירת תאונות וטיפול בליקויים בהתאם.
  • ועדת אתיקה – מונתה בהתאם להוראות חוק זכויות החולה מופעלת בהתאם להנחיות החוק.
  • ועדת הלסינקי – עוסקת בהבטחת זכויותיהם, בטיחותם ורווחתם של המשתתפים המגויסים לניסוי רפואי, בין היתר, ע"י בחינה ואישור פרוטוקול הניסוי הרפואי וטופס ההסכמה מדעת.
  • הגוף המבקר על מחקרים רפואיים - מבצעת בקרה על יישום הניסויים וזאת בהתאם לדרישת משרד הבריאות בכל בתי החולים בהם מתבצעים מחקרים.
  • ועדה לאבטחת מידע שתפקידיה הם: הרחבת מדיניות ונהלי היחידה בתחומים השונים הנוגעים לאבטחת מידע. גיבוש, אישור ובקרה של תוכנית אבטחת מידע ארגונית. קביעת רמת האבטחה הנדרשת למערכות השונות בהתאם לרמת רגישותם. התעדכנות שוטפת אודות פעילויות אבטחת מידע. מדידת רמת הסיכון ליחידה וקביעת יעדים לשיפור מתמיד בנושא אבטחת מידע. התעדכנות אודות אירועי אבטחת מידע שאירעו ודיון בדרכי ההתמודדות עימם.
עבור לתוכן העמוד