תנאי שימוש

כללי
המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל (להלן: "המרכז לבריאות הנפש") מציע את המידע בשירות מקוון זה ברשת האינטרנט (להלן: "השירות") בכפוף לתנאים הבאים.
המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.
הבהרה
המידע המופיע באתר זה הינו לידיעה כללית בלבד ואין בו כדי להוות תחליף לחוות דעת רפואית ו/או ייעוץ רפואי אישי וספציפי ו/או המלצה לטיפול.
לשם קבלת ייעוץ פרטני, יש לפנות להתייעצות עם רופא, אשר יחווה את דעתו לאחר בדיקת הפונה והחומר הרפואי הנוגע אליו.
זכויות יוצרים
לפי דיני היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות למרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל.
זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המרכז לבריאות הנפש ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של זכויות היוצרים בו.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל.
אחריות
השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("AS IS").
המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל לא יישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא יישא המרכז לבריאות הנפש באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.
המרכז לבריאות הנפש לא יישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
המרכז לבריאות הנפש לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומיACTIVE - X, JAVA, JAVASCRIPT.
לעניין סעיף זה , "המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל" משמע, לרבות עובדיו ונציגיו.
קישורים לאתרים
בשירות זה נמצא קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד.
לעניין קישורים לאתרים חיצוניים (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המרכז לבריאות הנפש לבין בעלי האתרים המקושרים, יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למרכז לבריאות הנפש כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו, ואין המרכז לבריאות הנפש אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרים האמורים.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המרכז לבריאות הנפש לאותם האתרים המקושרים או למפעיליהם, בעליהם או יוצריהם, לרבות למסמכים ולכל חומר אחר הנמצאים בהם, או למוצרים המוצגים בהם.
בעת הכללת כל קישור באתר זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות הכלליות של שירות מסירת מידע בנושאי בריאות הנפש לאזרח, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר.
שמירת סודיות
מידע אישי שנמסר למרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל באמצעות שירות זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981.
פרסומים רשמיים של מדינת ישראל
במידה ותתגלה סתירה או אי - התאמה בין החומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.
עבור לתוכן העמוד