קפיטריה שיקומית מעלה הכרמל

1.         תנאים כלליים

 

1.1       המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל מבקש לקבל הצעות להקמה, תפעול וניהול של בית קפה

            חלבי – אינטרנט, חנות נוחות ומכונות אוטומטיות לממכר מוצרים המהווה מסגרת שיקום

            תעסוקתי (להלן: "השירותים"), בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז שלהלן.

 

1.2       ההתקשרות עם הזוכה במכרז תעשה בהתאם לנוסח ההסכם שבמסמכי המכרז.

 

1.3       על הזוכה במכרז לספק את השירותים בהתאם למפרט השירותים המצ"ב (מסמך ב').

 

 

2.      לוח זמנים למכרז :

מועדי המכרז

הפעילות

התאריכים

פרסום המכרז

סיור קבלנים חובה – במכרז הרפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל, ברחוב האלה 17 טירת הכרמל

22/2/22 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת שאלות להבהרה על ידי הספקים

1/3/22

עד השעה 12:00

מועד מענה המזמין לשאלות ספקים

(תשובות יינתנו באתר האינטרנט של בית החולים וכן ישלחו במייל למשתתפי סיור הקבלנים)

מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים על ידי המציעים בתיבת המכרזים של  המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל

בניין הנהלה  קומה 1 , בסמוך למשרד מנהלת לשכת הנהלה אדמיניסטרטיבית.

8/3/22

עד השעה: 12:00

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      תנאי סף להשתתפות במכרז

 

על המציע לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן, באופן מצטבר: 

3.1.      המציע הוא יחיד תושב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל.

3.2.      על המציע להיות בעל רישיון מוכר על ידי משרד הבריאות כספק שירותי שיקום בתחום

           התעסוקה. ( תצהיר מנכ"ל + הצגת מסמך).

3.3.      על המציע עצמו להיות הבעלים של רשת מסעדות ו/או בתי קפה ו/או עגלות קפה (בין אם אלו

            מנוהלים על ידי המציע בעצמו ובין אם על די זכיינים) להלן: "רשת מסעדות". על רשת המסעדות

            לעמוד בכל התנאים הבאים במצטבר ( תצהיר מנכ"ל):

 

          3.3.1.   רשת המסעדות מונה שני (2) סניפים לכל הפחות.

 

        3.3.2 .   כל אחד מהסניפים לעיל פועל באופן רציף ומלא לתקופה של 12 חודשים לכל הפחות.

 

       3.3.3.   בכל אחד מהסניפים לעיל מעסיק המציע, בין היתר, עובדים הזכאים לסל שיקום מכוח חוק

                   שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס – 2000.

 

3.4.      על המציע להיות בעל מחזור הכנסות שנתי בהיקף של לפחות 600,000 ₪ (לא כולל   מע"מ)

             לשנה, לפחות שנתיים (אין חובה לרציפות) מתוך השנים הקלנדריות 2017-2021.

 

על המציע להשתתף בסיור ספקים שיתקיים  ביום 22/2/22 בשעה 10:00 במשרדי המזמין. ההשתתפות בסיור הינה חובה על מנת להגיש הצעה. על המציע לצרף להצעתו אישור חתום על ידי המזמין המאשר כי השתתף בסיור הספקים. 

 

 למסמכי המכרז לחץ כאן 

עבור לתוכן העמוד