מידע רפואי אישי

 רקע כללי:

מחלקת קבלת חולים ורשומות רפואיות מנהלת ומרכזת רשומות ומידע רפואי של מאושפזים, משוחררים ומטופלים אמבולטוריים.
המחלקה אחראית לניהול שוטף, עדכני ושמירה על הרשומה הרפואית, שהינה כלי לתיעוד כל המידע הרפואי הנוגע למטופל, ניהול רשומותיהם של מטופלי המרכז, אחזקתם התקינה, עיבוד ושליפת המידע לפי הנהלים וההנחיות.

 

בהתאם לחוק זכויות החולה, תשנ"ו – 1996, זכאי כל מטופל לקבל מידע רפואי מהרשומה הרפואית, לרבות העתק ממנה (במידה ואין במידע זה כדי לגרום לו נזק,  באישור הצוות המטפל וועדת האתיקה).

 

 

פניות לקבלת רשומה ומידע רפואי:

 

לשם זיהוי, הפונה מתבקש להציג תעודה מזהה ולמלא טפסי בקשה המפרטים את דרישתו.

 

 לטופס בקשה לחץ כאן 

 

בקשה למידע באמצעות נציג:


אם המטופל מיוצג על ידי בא כוח, יש לשלוח ייפוי כוח מהמטופל למבקש השירות (מקור או נאמן למקור) בצירוף צילום תעודת זהות של המטופל ושל מיופה הכוח, וכן טופס ויתור סודיות רפואית חתום ומאומת כדין (מקור או נאמן למקור).


אפוטרופוס טבעי של המטופל (למשל, הורה לילד עד גיל 18) ישלח בקשה בצירוף תעודת זהות וספח של התעודה.


בפנייה עבור מטופל שמונה לו אפוטרופוס /פסול דין יש לצרף צו מינוי בית משפט לאפוטרופסות וצילום תעודת זהות.

 

 

בקשה אודות נפטר:


יש לצרף צילום ת.ז. של מבקש הבקשה וכן אחד מהמסמכים הבאים:

צו ירושה / צו קיום צוואה / צו בית משפט המאשר מסירת מידע לטובת המבקש/ תצהיר המבקש מאומת ע"י עו"ד (לא קרוב משפחה של המבקש או הנפטר) בו מצהיר המבקש כי הוא יורש של הנפטר ושאין יורשים אחרים או שכל היורשים מסכימים למסירת המידע ושהמבקש אינו מתנגד למסירת המידע ליורשים האחרים (למעט אם הצהרת המבקש סותרת מידע של המנוח ברשומה הרפואית).

 

 

אופן בקשת/איסוף המסמכים


• עדיפות למסירת המסמכים למבקש בהגעה פיסית למרכז הרפואי.
• דואר רשום עם אישור מסירה
• איסוף ע"י קרוב מטעם המטופל מחייב מילוי טופס ויתור סודיות וייפוי כח


לידיעתך: קבלת עותק מהתיעוד הרפואי כפופה לנהלי משרד הבריאות ולחוק זכויות החולה , תשנ"ו – 1996 וחוק טיפול בחולי נפש, תשנ"א – 1991, וכרוכה בתשלום בהתאם לנהלי משרד הבריאות.

 

 

נשמח לעמוד לרשותך:

 

ימי קבלת קהל: א' – ה' בין השעות 08:30 – 14:00

 

גב' לאה חיון     - מנהלת מחלקת קבלת חולים ורשומות רפואיות. פקס: 04-8559223

גב' מירב גואטה - מזכירת מחלקת רשומות. טלפון: 04-8559248,  פקס:  04-8559223

                         במייל:[email protected]

לקבלת מידע על תעריפון  משרד הבריאות ניתן להיכנס ללינק המצורף:

https://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Taarifon/Pages/PriceList.aspx 

עבור לתוכן העמוד