מתן שירותי גינון אחזקת גנים ופיתוח נוי

1.  כללי:

 

1.1.   המרכז הרפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל (להלן "המרכז") מבקש בזאת לקבל מהציבור הצעות למתן שירות גינון אחזקת גנים גינות ושטחים ציבוריים.

1.2.  תנאי מתן השירות מפורטים במסמכי המכרז הניתנים לעיון במזכירות המרכז בכל יום בין השעות 09.00-15.00,לחילופין ניתן להורידם באתר מנהל הרכש הממשלתי וכן באתר האינטרנט של בית החולים.

1.3. הצעות למכרז ניתן להגיש אך ורק על גבי טופסי המכרז.

1.4  ועדת המכרזים של המרכז אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות  לנהל מו"מ עם המציעים. כמו כן המרכז קבע תבחינים (קריטריונים) לבחינת הצעות ע"י ניקוד למרכיבים שונים.

 

        2. לוחות הזמנים במכרז

 

מועדי המכרז

הפעילות

התאריכים

פרסום המכרז

 

סיור קבלנים חובה – במכרז הרפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל, ברחוב האלה 17 טירת הכרמל

31/8/2021 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת שאלות להבהרה על ידי הספקים

14/9/2021

עד השעה 12:00

מועד מענה המזמין לשאלות ספקים

(תשובות יינתנו באתר האינטרנט של בית החולים וכן ישלחו במייל למשתתפי סיור הקבלנים)

מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים על ידי המציעים בתיבת המכרזים של  המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל

 

בניין הנהלה  קומה 1 , בסמוך למשרד מנהלת לשכת הנהלה אדמיניסטרטיבית.

 

 

 

 

30/9/2021

עד השעה: 12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המזמין שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי בשינוי ו/או דחיית מועד כלשהו מהמועדים האמורים. המזמין רשאי לשנות את תנאי המכרז עד למועד הגשת ההצעות ומחובתו של המציע להתעדכן על שינוי פרטי המכרז ככל שיהיו באתר האינטרנט של המרכז בכתובת:  http://www.tiratcarmel-med.org.il ולמציעים לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה בקשר לשינוי ו/או הדחייה כאמור.

 

 

 מסמכי המכרז:

עבור לתוכן העמוד