מכרז פומבי 1/2021 מכרז לרכישת חשמל מיצרנים פרטיים מעלה הכרמל

המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל (להלן: "המזמין") מזמין בזאת מציעים פוטנציאליים העומדים בתנאי הסף להשתתפות במכרז זה, להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת חשמל מיצרנים פרטיים. יובהר כי מתן השירותים הינו בכפוף לאמור בהסכם, והכל כמפורט בהסכם המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה. רכישת החשמל כאמור תהא בתעריף מוזל בהשוואה לתעריפי החשמל הרשמיים הנקבעים על ידי הרשות לשירותים ציבוריים לחשמל, והכל כמפורט במכרז זה.

הוחלט לעדכן את לוח מועדי המכרז עפ"י הטבלה הבאה:

 

שימו לב , לא יינתנו הארכות זמנים מעבר למועדים אלו

 

מועדי המכרז <

הפעילות

התאריכים

פרסום המכרז

4/6/2021

מועד אחרון להגשת שאלות להבהרה על ידי הספקים

30/6/2021

עד השעה 12:00

מועד מענה המזמין לשאלות ספקים

 08/07/2021

(תשובות יינתנו באתר האינטרנט של בית החולים)

מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים על ידי המציעים בתיבת המכרזים של   המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל

 

    בניין הנהלה  קומה 1 , בסמוך למשרד מנהלת לשכת הנהלה אדמיניסטרטיבית

18/7/2021

עד השעה: 12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המזמין שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי בשינוי ו/או דחיית מועד כלשהו מהמועדים האמורים, בהודעה שתשלח למציעים בהתאם לאמור בסעיף 16 להלן, ולמי מהמציעים לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה בקשר לשינוי ו/או הדחייה כאמור.

 

לחץ על קרא עוד, על מנת להוריד את מסמכי המכרז

עבור לתוכן העמוד